GDPR

Tämäon Kajaani Oy:n Riistamiehet ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) mukainen rekisterijatietosuojaseloste.

Seuran jäsenyys antaa seuralle oikeuden käsitellä jäsenten eli rekisteröityjen tietoja seuran toiminnassa ja jäsen antaa periaatteessa tähän suostumuksen jo jäseneksi hakeutuessaan. Myös yhdistyslaki velvoittaa yhdistyksiä pitämään jäsenluetteloa.

1. Rekisterin ylläpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Kajaani Oy:n Riistamiehet ry.
Puhelin: +358 44 302 1951
Sähköposti: lauri.halonen00@gmail.com
Yhteyshenkilö: Lauri Halonen

2. Rekisterin nimi

Kajaani Oy:n Riistamiesten jäsenrekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • rekisteröidyn yhdistyksen jäsenyyden rekisteröinti

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoitu ksiin, jotka ovat seuraavat:

  • jäsenen rekisteröinti Kajaani Oy: Riistämiehet ry:n jäseneksi
  • yhteydenpito jäseneen
  • jäsenlaskutus

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
Rekisteröidyn kotipaikka;
Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
Rekisteröidyn puhelinnumero;
Sähköisen viestinnän tunnistetiedot;.
Rekisteröidyn jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä;
Rekisteröidyn jäsenmaksuihin liittyvät tiedot;
[Rekisteröidyn jäsennumero];
[Rekisteröidyn syntymäaika];

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan.

7. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän vastuu henkilöt voivat käsitellä henkilötietoja voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn kolmannelle osapuolelle (esim. ulkoinen tallennuspalvelu), jolloin taataan sopimusjärjestelyin, että henkilötietojakäsitellään kulloinkin voimassaolevan tietosuojalain säädännön mukaisestija muutoin asianmu kaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unioinin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Oy:n Riistamiehet ry ei luovuta rekisteritietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja eiluovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Voimme luovuttaa henkilötietoja ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jäsenelläon oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin pitäjälle. Jäsenellä on oikeus poistaa tiedot ilmoittamalla siitä kirjallisesti postitse tai sähköpostitse. Rekisterin pitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterin pitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 17.09.2020.